Useful links :

Fantic Club de France
Bob Right Motorcycles
Fantic Zentrallager Deutschland
Fantic Motor Italia
Jürgens Fantic-site (german)
www.bosisiomotori.it
Motoricambitalia
Motorsyklisten Kr.sand
Motorsyklisten Søgne

www.fanticmotorlegend.it
www.fantic.nl
Kjell berg
Gileraparts.com